Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručnosti alebo aktivizovaním schopnosti a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
 

Cieľom sociálnej rehabilitácie  je rozvoj:

 • samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, návykov pri sebaobsluhe (obliekanie, vyzliekanie, umývanie zubov, ustieľanie postele, jedenie, používanie kompenzačných pomôcok a pod.)
 • základných sociálnych zručnosti prijímateľa : nadviazať rozhovor, vyjadriť svoj názor, vedieť počúvať iných, vedieť požiadať o pomoc, vedieť využívať informácie, vedieť sa rozhodnúť čo chcem (ako chcem tráviť voľný čas); naučiť klienta poznávať hodnotu peňazí,  nakupovať, zabezpečovať si niektoré potreby sám, cestovať, a pod.
 • komunikačných zručnosti : naučiť prijímateľa  hovoriť k veci, obsahovo zrozumiteľne, pragmaticky, vytvoriť primeraný očný kontakt, ovládnuť nevhodné prejavy verbálnej  i neverbálnej komunikácie

Metódy a formy sociálnej rehabilitácie

 •  komunikácia v skupine – prijímateľ ma možnosť naučiť sa vyjadriť svoj názor, spokojnosť alebo nespokojnosť  v jemu známej komunite (pocit bezpečia) Takáto komunikácia pomáha prijímateľovi zlepšovať jeho  komunikačné schopnosti, ktoré sú vplyvom postihnutia zhoršené.
 • nacvičovanie, opakovanie – prijímateľ sa neustálym opakovaním v rámci svojich možnosti učí byť samostatným (nakupovanie, cestovanie prostriedkami hromadnej dopravy, telefonovanie, niektoré úkony sebaobsluhy a pod.).
 •  Formy sociálnej rehabilitácie – skupinové a individuálne.

Cieľom činností, ktoré spadajú pod sociálnu rehabilitáciu je upriamiť pozornosť na prijímateľa sociálnych služieb /delej len PSS/. Trvalo sa zameriavať na vytváranie pozitívneho a motivujúceho prostredia, aktivizujúceho k posilneniu sebestačnosti a ľudskej dôstojnosti, zabraňovať sociálnemu vylúčeniu a podporovať začleneniu do spoločnosti.

Oblasti sociálnej rehabilitácie:

 • rozvoj pracovných zručností zameraný na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností viesť plnohodnotný  život a podporu začlenenia sa do spoločnosti,
 • výchovno vzdelávacia činnosť, zameraná na priebežné vzdelávanie v oblastiach vedy, literatúry, informačných techoógií, prostredníctvom kníh, televízie, besied a prednášok,
 • hudobno pohybová činnosť, približujúca elementárne základy pohybovej kultúry a rytmiky, spevácke zručnosti. Zvyšovanie pohybovej aktivity PSS, s využívaním prvkov muzikoterapie. Upevňovanie pozitívneho vzťahu k hudbe, pohyb podľa rytmu,
 • výtvarná činnosť, práca s rôznorodým grafickým materiálom, práca s papierom, pri ktorej sa rozvíja jemná motorika PSS, ich fantázia a kreativita. Stimulovanie k výtvarnej činnosti pri práci s rôznorodým grafickým materiálom,
 • záujmová činnosť: literárne aktivity, nácvik vystúpení, športové aktivity - prechádzky, prispôsobený šport, relaxačný telocvik, návštevy lokálnych podujatí, rekreačné pobyty v  prírode, organizovaním a  účasťou na sociointegratívnych akciách s tematickým zameraním      (Karneval, Mikuláš, Vianoce, Záhradné párty, kultúrne predstavenia, besedy, zabezpečenie duchovných potrieb, prezentácie prác a  činností klientov mimo zariadenia.

Prosociálne správanie sa prehlbuje formou pravidelných komunít kde sa pozornosť sústredí na:

 • Posilňovanie pozitívnych medziľudských vzťahov
 • Rozvoj sociálnej komunikácie
 • Schopnosť chápať a akceptovať druhého
 • Pozitívne hodnotenie a empatia
 • Asertívne správanie

Pôsobenie v rámci pracovnej a záujmovej činnosti je tvorené pripraveným prostredím – s podnetmi povzbudzujúcimi aktivity PSS a pripraveným odborným personálom, ktorý disponuje odbornými znalosťami, nedirektívnymi metódami, schopnosťou pripraviť úlohy tak, aby ich PSS zvládol sám, chápe potreby PSS a vytvára pre neho vhodné podmienky.


  • 1
  © 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky