Oznamy

 

Oznam

 

 

Oznam

 Vzhľadom k tomu, že z vonkajšieho prostredia bol do zariadenia "zavlečený" COVID-19, prosíme Vás aby ste svojich príbuzných navštevovali s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško/respirátor).

Starostlivo zvážte návštevu svojho príbuzného vzhľadom k Vášmu aktuálnemu zdravotnému stavu.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

 

DÔLEŽITÝ  OZNAM

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  sa uskutočnia  30. septembra 2023 (t.j. v sobotu).

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

V našom zariadení môžu k voľbám pristúpiť prijímatelia sociálnej služby, ktorí majú trvalý pobyt na Považskej ul. 20/14, Nitra.

Prijímatelia sociálnej služby, ktorí nemajú prihlásený trvalý pobyt na Považskej ul. 20/14, Nitra a majú záujem voliť v zariadení, môžu požiadať osobne, alebo prostredníctvom svojich príbuzných zariadenie o pomoc pri sprostredkovaní vydania hlasovacieho preukazu.

So svojou žiadosťou sa môžete obrátiť na pracovníčky sociálneho úseku  do 07.09.2023.                    

 

 

 

 

Vážení občania Nitrianskeho samosprávneho kraja,

Nitriansky samosprávny kraj pripravuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v regióne NSK na roky 2024-2031, a preto je práve teraz čas na Váš názor. Záleží nám na tom, aby prieskum čo najviac reflektoval skutočnosť, preto sa obraciame na Vás. Podeľte sa o Vaše skúsenosti, názory a potreby v oblasti sociálnych služieb vyplnením krátkeho anonymného dotazníka. Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS7Pf_jcWxCK1UeXoW_jKNdVbgwd27Ju-P_oNm_uaGinewxg/viewform

 

 

 

      Viničky“, Zariadenie sociálnych služieb NITRA, Považská 20/14, 949 11

 Prosíme príbuzných klientov o doručenie

rozhodnutia Sociálnej poisťovne o zvýšení dôchodku pre rok 2023, najneskôr do konca januára 2023.

Rozhodnutie je možné zaslať e-mailom (liskova@zssvinicky.sk, zabakova@zssvinicky.sk)

alebo osobne na sociálny úsek.     

Za spoluprácu ďakujeme.

 

 

„Viničky“, Zariadenie sociálnych služieb NITRA, Považská 20/14, 949 11

 

Oznamuje klientom, že Referendum 2023, v ktorom voliči rozhodnú o otázke či:

„Súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky  sa uskutoční 21.01.2023.

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu          vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

V „VINIČKY“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra /ZSS/ môžu k referendu pristúpiť klienti, ktorí majú trvalý pobyt na Považskej ul. 20/14, Nitra a klienti s hlasovacím preukazom.

Klienti, ktorí nemajú  trvalý pobyt na Považskej 20/14, Nitra a majú záujem pristúpiť k referendu v ZSS, môžu prostredníctvom príbuzných požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v mieste trvalého bydliska /hlasovací preukaz treba doručiť do ZSS/ alebo môžu požiadať ZSS o pomoc pri vybavení hlasovacieho preukazu. So svojou žiadosťou o pomoc sa môžu obrátiť na sociálne pracovníčky do 13.12.2022.

Ďakujeme                      

 

OZNAM

„VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb, Nitra

od 15.06.2022

sprístupnilo nové pracovisko Služby včasnej intervencie v meste Šala.

Adresa pracoviska: Nemocničná 833/1, 927 01 Šala

Kontakt: 037/6520857 - SVI Nitra a Šala

0910 633 033 - SVI Nitra a Šala

 

 

„Viničky“, Zariadenie sociálnych služieb NITRA, Považská 20/14

 

Návštevy prijímateľov sociálnej služby (PSS)

 

Reflektujúc na aktuálny stav ochorenia Covid-19 a odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR, krízový štáb „VINIČKY“ Zariadenia sociálnych služieb Nitra, Považská 14 Nitra (ďalej ZSS) dňa 28.03.2022 prijal nasledujúce opatrenia pri návštevách PSS v ZSS :

 • návštevy nie je potrebné  vopred telefonicky objednať,
 • každá návšteva vyplní tlačivo čestného vyhlásenia bezinfekčnosti a zapíše sa do knihy návštev v priestoroch recepcie.

 

Návštevy v interiéri ZSS:

 • návšteva má povinnosť nosiť respirátor počas celej doby trvania návštevy v interiéri,
 • dĺžka trvania návštevy v interiéri je stanovená maximálne na 30 min.,
 • počet osôb v interiéri je obmedzený na max. 2 osoby na 1 PSS, z kapacitných, prevádzkových a personálnych dôvodov.

 

Návštevy v exteriéri ZSS:

 • dĺžka trvania návštevy sa odporúča 2 hod. (prihliadnuc na zdravotný stav PSS),
 • v exteriéri prebieha návšteva bez obmedzenia počtu osôb,
 • odporúča sa prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

 

V prípade opätovného výskytu ochorenia Covid - 19 v zariadení bude ZSS postupovať v zmysle usmernení RÚVZ Nitra, MZ SR a MPSVaR SR.

 

                                                      PhDr. Janka Moravčíková, PhD

                                                  riaditeľka

 

 

„Viničky“, Zariadenie sociálnych služieb NITRA, Považská č. 20/14

Návštevy prijímateľov sociálnej služby (PSS)

 

Na základe uvoľňovania opatrení v prvej fáze od 26.02.2022, reflektujúc na aktuálne nariadenia a odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR, krízový štáb „VINIČKY“ Zariadenia sociálnych služieb Nitra, Považská 14 Nitra (ďalej ZSS) prijal opatrenia pri návštevách PSS v ZSS :

Návštevy v interiéri ZSS budú prebiehať v režime OTP - návšteva musí mať ochranné oblečenie a pomôcky (respirátor, plášť, rukavice, návleky na nohy, ktoré si zabezpečí z vlastných zdrojov).

Návštevy v exteriéri budú prebiehať v režime ZÁKLAD  - návšteva musí dodržiavať prekrytie horných dýchacích ciest (respirátor) počas trvania celej doby návštevy.

Návštevu je potrebné  vopred telefonicky objednať u vedúcich blokov

- pre blok A u. Bc. Scheibenreifovej na tel. čísle 0908 540 272  (alebo ňou poverenej osoby);

- pre blok B u Mgr. Tatatrovej  na tel. čísle 0918 764 070 (alebo ňou poverenej osoby);

V prípade akútného výskytu ochorenia Covid - 19 v ZSS bude postupované v zmysle usmernenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny zo dňa 10.2.2022.

 

PhDr. Janka Moravčíková, PhD

              riaditeľka

 

 

 Prosíme príbuzných klientov o doručenie

rozhodnutia Sociálnej poisťovne o zvýšení dôchodku pre rok 2022, najneskôr do konca januára 2022.

Rozhodnutie je možné zaslať e-mailom (liskova@zssvinicky.sk, zabakova@zssvinicky.sk)

alebo osobne na sociálny úsek.     

Za spoluprácu ďakujeme.

 

„VINIČKY“ Zariadenia sociálnych služieb Nitra, Považská 14/20, 949 11 Nitra

Upozornenie

 Z dôvodu núdzového stavu v SR a 14 dňového lockdownu, vyhláseného vládou Slovenskej republiky a následnej platnosti vyhlášky HH SR návštevy v interiéri ZSS a vychádzky od 25.11.2021 nie je možné uskutočňovať. Pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení je možné pripustiť výnimky z dôvodov hodných osobitného zreteľa a to :

 • pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia (1 osoba na nevyhnutný čas),
 • návšteva kňaza za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
 • ošetrenie lekárom a vstup rýchlej zdravotnej služby,
 • vstup pracovníkov pohrebnej služby,
 • výkon nevyhnutných revíznych prác a opráv.

V ZSS sú naďalej ponúkané a vykonávané:

 • kontakty online formou
 • telefonické kontakty
 • možnosť donášky nevyhnutných potrieb pre prijímateľov sociálnych služieb

O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať, prípadne sa môžete informovať telefonicky u vedúcich blokov A a B.

Za pochopenie ďakujeme.

riaditeľka zariadenia v.r.

 

Návštevy prijímateľov sociálnej služby /PSS/

vo „VINIČKY“ ZSS Nitra, Považská 14, Nitra sú z dôvodu opatrení proti COVID-19 zo strany príslušných orgánov možné a regulované za nasledovných podmienok:

Konkrétny čas návštevy PSS si návšteva vopred dohodne telefonicky:

pre blok A u pani Bc. Scheibenreifovej v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 10:30 hod. a od 14:00 do 15:00 hod. na tel. č. 0908 540 272 alebo pre blok B u pani Mgr. Tatarovej na tel. č. 0918 764 070.

Pred návštevou PSS:

 • sa návšteva preukáže potvrdením o očkovaní, alebo negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hod., poprípade antigénovým testom nie starším ako 24 hodín.
 • návšteva podpíše čestné vyhlásenie, že nebola v kontakte s pozitívnou osobou.
 • počas celej doby bude návšteva prebiehať s prekrytými hornými dýchacími cestami pomocou respirátora alebo rúška. V prípade návštevy imobilného PSS priamo na obytnej jednotke, bude mať návšteva okrem prekrytých horných dýchacích ciest aj rukavice, plášť a návleky na nohách, ktoré si návšteva prinesie so sebou do ZSS.

Návšteva rešpektuje  vyhradenú  návštevnú zónu a čas určený na návštevu PSS.

 

Informácie pre rodinných príslušníkov o zdravotnom stave prijímateľov sociálnej služby /PSS/.

          Informácie súvisiace so zdravotným stavom PSS budú príbuzným poskytované telefonicky  v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 10:00 hod. a od 14:00 do 15:00 hod. na tel. č. 0908 540 272 u p. Bc. Scheibenreifovej pre blok A alebo

na tel. č. 0918 764 070 u p. Mgr. Tatarovej pre blok B.

 

 

Oznam

V prípade potreby poskytnutia Služby včasnej intervencie kontaktujte Mgr. Janu Tráčovú

na tel. č. 0910 633 033

 

Oznam

Informácia pre príbuzných klientov, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia. V priloženom linku nájdete formulár, ktorí treba vyplniť: 

https://www.socpoist.sk/aktuality-dochodcovia--do-31-augusta-2021-je-potrebne-oznamit-vysku-dochodku-zo-zahranicia/48411s69790c

Oznam

Od 22.06.2021 nás nájdete aj na facebooku ako Viničky - Zariadenie sociálnych služieb Nitra.

 

Oznam

Krízový štáb „VINIČKY“ Zariadenia sociálnych služieb Nitra, Považská 14 Nitra prijal opatrenia reflektujúce na aktuálne nariadenia a odporúčané opatrenia ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja k 22.06.2021

Bližšie informácie:

u vedúcich blokov p. Scheibenreifovej a p. Tatatrovej - 037/6 520 857

                                                                                              a 037/6 520 856

 

OZNAM

„VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb, Nitra

od 26.04.2021

pristúpilo k postupnému uvoľňovaniu prijatých ochranných a bezpečnostných opatrení v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie.

Nakoľko sa situácia neustále mení bližšie aktuálne informácie ohľadom návštev a ostatných sociálnych kontaktov Vám budú podané operatívne e-mailom, telefonicky na t.č. 037/6520857 u vedúcich blokov A a B, alebo priamo v zariadení sociálnych služieb.

Ďakujeme za spoluprácu.

© 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky