Oznamy

Vážení občania Nitrianskeho samosprávneho kraja,

Nitriansky samosprávny kraj pripravuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v regióne NSK na roky 2024-2031, a preto je práve teraz čas na Váš názor. Záleží nám na tom, aby prieskum čo najviac reflektoval skutočnosť, preto sa obraciame na Vás. Podeľte sa o Vaše skúsenosti, názory a potreby v oblasti sociálnych služieb vyplnením krátkeho anonymného dotazníka. Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS7Pf_jcWxCK1UeXoW_jKNdVbgwd27Ju-P_oNm_uaGinewxg/viewform

 

 

 

      Viničky“, Zariadenie sociálnych služieb NITRA, Považská 20/14, 949 11

 Prosíme príbuzných klientov o doručenie

rozhodnutia Sociálnej poisťovne o zvýšení dôchodku pre rok 2023, najneskôr do konca januára 2023.

Rozhodnutie je možné zaslať e-mailom (liskova@zssvinicky.sk, zabakova@zssvinicky.sk)

alebo osobne na sociálny úsek.     

Za spoluprácu ďakujeme.

 

 

„Viničky“, Zariadenie sociálnych služieb NITRA, Považská 20/14, 949 11

 

Oznamuje klientom, že Referendum 2023, v ktorom voliči rozhodnú o otázke či:

„Súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky  sa uskutoční 21.01.2023.

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu          vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

V „VINIČKY“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra /ZSS/ môžu k referendu pristúpiť klienti, ktorí majú trvalý pobyt na Považskej ul. 20/14, Nitra a klienti s hlasovacím preukazom.

Klienti, ktorí nemajú  trvalý pobyt na Považskej 20/14, Nitra a majú záujem pristúpiť k referendu v ZSS, môžu prostredníctvom príbuzných požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v mieste trvalého bydliska /hlasovací preukaz treba doručiť do ZSS/ alebo môžu požiadať ZSS o pomoc pri vybavení hlasovacieho preukazu. So svojou žiadosťou o pomoc sa môžu obrátiť na sociálne pracovníčky do 13.12.2022.

Ďakujeme                      

 

OZNAM

„VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb, Nitra

od 15.06.2022

sprístupnilo nové pracovisko Služby včasnej intervencie v meste Šala.

Adresa pracoviska: Nemocničná 833/1, 927 01 Šala

Kontakt: 037/6520857 - SVI Nitra a Šala

0910 633 033 - SVI Nitra a Šala

 

 

„Viničky“, Zariadenie sociálnych služieb NITRA, Považská 20/14

 

Návštevy prijímateľov sociálnej služby (PSS)

 

Reflektujúc na aktuálny stav ochorenia Covid-19 a odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR, krízový štáb „VINIČKY“ Zariadenia sociálnych služieb Nitra, Považská 14 Nitra (ďalej ZSS) dňa 28.03.2022 prijal nasledujúce opatrenia pri návštevách PSS v ZSS :

 • návštevy nie je potrebné  vopred telefonicky objednať,
 • každá návšteva vyplní tlačivo čestného vyhlásenia bezinfekčnosti a zapíše sa do knihy návštev v priestoroch recepcie.

 

Návštevy v interiéri ZSS:

 • návšteva má povinnosť nosiť respirátor počas celej doby trvania návštevy v interiéri,
 • dĺžka trvania návštevy v interiéri je stanovená maximálne na 30 min.,
 • počet osôb v interiéri je obmedzený na max. 2 osoby na 1 PSS, z kapacitných, prevádzkových a personálnych dôvodov.

 

Návštevy v exteriéri ZSS:

 • dĺžka trvania návštevy sa odporúča 2 hod. (prihliadnuc na zdravotný stav PSS),
 • v exteriéri prebieha návšteva bez obmedzenia počtu osôb,
 • odporúča sa prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

 

V prípade opätovného výskytu ochorenia Covid - 19 v zariadení bude ZSS postupovať v zmysle usmernení RÚVZ Nitra, MZ SR a MPSVaR SR.

 

                                                      PhDr. Janka Moravčíková, PhD

                                                  riaditeľka

 

 

„Viničky“, Zariadenie sociálnych služieb NITRA, Považská č. 20/14

Návštevy prijímateľov sociálnej služby (PSS)

 

Na základe uvoľňovania opatrení v prvej fáze od 26.02.2022, reflektujúc na aktuálne nariadenia a odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR, krízový štáb „VINIČKY“ Zariadenia sociálnych služieb Nitra, Považská 14 Nitra (ďalej ZSS) prijal opatrenia pri návštevách PSS v ZSS :

Návštevy v interiéri ZSS budú prebiehať v režime OTP - návšteva musí mať ochranné oblečenie a pomôcky (respirátor, plášť, rukavice, návleky na nohy, ktoré si zabezpečí z vlastných zdrojov).

Návštevy v exteriéri budú prebiehať v režime ZÁKLAD  - návšteva musí dodržiavať prekrytie horných dýchacích ciest (respirátor) počas trvania celej doby návštevy.

Návštevu je potrebné  vopred telefonicky objednať u vedúcich blokov

- pre blok A u. Bc. Scheibenreifovej na tel. čísle 0908 540 272  (alebo ňou poverenej osoby);

- pre blok B u Mgr. Tatatrovej  na tel. čísle 0918 764 070 (alebo ňou poverenej osoby);

V prípade akútného výskytu ochorenia Covid - 19 v ZSS bude postupované v zmysle usmernenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny zo dňa 10.2.2022.

 

PhDr. Janka Moravčíková, PhD

              riaditeľka

 

 

 Prosíme príbuzných klientov o doručenie

rozhodnutia Sociálnej poisťovne o zvýšení dôchodku pre rok 2022, najneskôr do konca januára 2022.

Rozhodnutie je možné zaslať e-mailom (liskova@zssvinicky.sk, zabakova@zssvinicky.sk)

alebo osobne na sociálny úsek.     

Za spoluprácu ďakujeme.

 

„VINIČKY“ Zariadenia sociálnych služieb Nitra, Považská 14/20, 949 11 Nitra

Upozornenie

 Z dôvodu núdzového stavu v SR a 14 dňového lockdownu, vyhláseného vládou Slovenskej republiky a následnej platnosti vyhlášky HH SR návštevy v interiéri ZSS a vychádzky od 25.11.2021 nie je možné uskutočňovať. Pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení je možné pripustiť výnimky z dôvodov hodných osobitného zreteľa a to :

 • pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia (1 osoba na nevyhnutný čas),
 • návšteva kňaza za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
 • ošetrenie lekárom a vstup rýchlej zdravotnej služby,
 • vstup pracovníkov pohrebnej služby,
 • výkon nevyhnutných revíznych prác a opráv.

V ZSS sú naďalej ponúkané a vykonávané:

 • kontakty online formou
 • telefonické kontakty
 • možnosť donášky nevyhnutných potrieb pre prijímateľov sociálnych služieb

O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať, prípadne sa môžete informovať telefonicky u vedúcich blokov A a B.

Za pochopenie ďakujeme.

riaditeľka zariadenia v.r.

 

Návštevy prijímateľov sociálnej služby /PSS/

vo „VINIČKY“ ZSS Nitra, Považská 14, Nitra sú z dôvodu opatrení proti COVID-19 zo strany príslušných orgánov možné a regulované za nasledovných podmienok:

Konkrétny čas návštevy PSS si návšteva vopred dohodne telefonicky:

pre blok A u pani Bc. Scheibenreifovej v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 10:30 hod. a od 14:00 do 15:00 hod. na tel. č. 0908 540 272 alebo pre blok B u pani Mgr. Tatarovej na tel. č. 0918 764 070.

Pred návštevou PSS:

 • sa návšteva preukáže potvrdením o očkovaní, alebo negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hod., poprípade antigénovým testom nie starším ako 24 hodín.
 • návšteva podpíše čestné vyhlásenie, že nebola v kontakte s pozitívnou osobou.
 • počas celej doby bude návšteva prebiehať s prekrytými hornými dýchacími cestami pomocou respirátora alebo rúška. V prípade návštevy imobilného PSS priamo na obytnej jednotke, bude mať návšteva okrem prekrytých horných dýchacích ciest aj rukavice, plášť a návleky na nohách, ktoré si návšteva prinesie so sebou do ZSS.

Návšteva rešpektuje  vyhradenú  návštevnú zónu a čas určený na návštevu PSS.

 

Informácie pre rodinných príslušníkov o zdravotnom stave prijímateľov sociálnej služby /PSS/.

          Informácie súvisiace so zdravotným stavom PSS budú príbuzným poskytované telefonicky  v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 10:00 hod. a od 14:00 do 15:00 hod. na tel. č. 0908 540 272 u p. Bc. Scheibenreifovej pre blok A alebo

na tel. č. 0918 764 070 u p. Mgr. Tatarovej pre blok B.

 

 

Oznam

V prípade potreby poskytnutia Služby včasnej intervencie kontaktujte Mgr. Janu Tráčovú

na tel. č. 0910 633 033

 

Oznam

Informácia pre príbuzných klientov, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia. V priloženom linku nájdete formulár, ktorí treba vyplniť: 

https://www.socpoist.sk/aktuality-dochodcovia--do-31-augusta-2021-je-potrebne-oznamit-vysku-dochodku-zo-zahranicia/48411s69790c

Oznam

Od 22.06.2021 nás nájdete aj na facebooku ako Viničky - Zariadenie sociálnych služieb Nitra.

 

Oznam

Krízový štáb „VINIČKY“ Zariadenia sociálnych služieb Nitra, Považská 14 Nitra prijal opatrenia reflektujúce na aktuálne nariadenia a odporúčané opatrenia ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja k 22.06.2021

Bližšie informácie:

u vedúcich blokov p. Scheibenreifovej a p. Tatatrovej - 037/6 520 857

                                                                                              a 037/6 520 856

 

OZNAM

„VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb, Nitra

od 26.04.2021

pristúpilo k postupnému uvoľňovaniu prijatých ochranných a bezpečnostných opatrení v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie.

Nakoľko sa situácia neustále mení bližšie aktuálne informácie ohľadom návštev a ostatných sociálnych kontaktov Vám budú podané operatívne e-mailom, telefonicky na t.č. 037/6520857 u vedúcich blokov A a B, alebo priamo v zariadení sociálnych služieb.

Ďakujeme za spoluprácu.

© 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky