Služba včasnej intervencie

„VINIČKY“, Zariadenie sociálnej služieb, Nitra v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja poskytuje od 1.mája 2018 nový druh sociálnej služby:

odborné služby, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku od 0 do 7 rokov

SLUŽBU  VČASNEJ  INTERVENCIE, ktorá predstavuje:

Zariadenie sociálnych služieb poskytuje predmetnú službu v súlade s platným znením Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý ju v § 33 presne vymedzuje a definuje.

V zmysle predmetného zákona sa služba včasnej intervencie poskytuje:

 • dieťaťu do siedmich rokov jeho života, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného znevýhodnenia (Downov syndróm, detská mozgová obrna, zrakový, sluchový alebo viacnásobný postih, vývinové oneskorenie v oblastiach vývinu motoriky, adaptívneho správania, kognitívneho vývinu, komunikácie, sociálno-emocionálneho  vývinu  a pod.)
 • dieťaťu do siedmich rokov života, u ktorých ohrozenie vyplýva z podmienok prostredia (nepriaznivá sociálna situácia rodiny), ktoré môžu ovplyvniť vývin dieťaťa
 • rodine dieťaťa

Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou formou a terénnou formou.

V rámci služby včasnej intervencie ponúkame:

 • Podporu, pomoc a sprevádzanie rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom,
 • Poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a preventívno-podporných aktivít,
 • Špeciálno-pedagogické poradenstvo zamerané na hry a činnosti, ktorými je podporovaný vývin dieťaťa,
 • Sprevádzanie a pomoc pri výbere predškolského, školského zariadenia, sprostredkovanie informácií o dieťati vybranému zariadeniu,
 • Poradenstvo fyzioterapeuta s cieľom správneho zaobchádzania, cvičenia a polohovania dieťaťa,
 • Vykonávanie stimulácie komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným znevýhodnením,
 • Pomoc pri výbere a zaobstarávaní rehabilitačných a stimulačných pomôcok,
 • Sprostredkovanie kontaktov na odborné pracoviská a odborníkov z rôznych oblastí (zdravotníctva, školstva, sociálnej oblasti), podpora pri komunikácií s inštitúciami,
 • Pomoc pri prenesení a implementácií informácií a rád získaných od odborníkov do domáceho prostredia,
 • Podpora integrácie dieťaťa a rodiny do spoločnosti,
 • Vytvorenie priestoru pre podporné rodičovské skupiny,

 Od 15.06.2022 pribudlo pracovisko služby včasnej intervencie aj v meste Šaľa.

Služba včasnej intervencie je poskytovaná BEZPLATNE !!!


  • 1
  © 2021 ZSSVINICKY.sk - Vytvorené spoločnosťou IToffice s.r.o. Mapa stranky